دانلود آهنگ با من صنما محمدرضا شجریان ( آهنگ کار عمل )

محمدرضا شجریان کار عمل

دانلود آهنگ جدید محمدرضا شجریان با نام کار عمل

Mohammad Reza Shajarian Kare-Amal

قسمتی از ترانه محمدرضا شجریان کار عمل : با من صنما دل دل،دل یك دله كن با من صنما دل دل،دل یك دله كن

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ محمدرضا شجریان کار عمل

دانلود آهنگ با من صنما محمدرضا شجریان ( آهنگ کار عمل ) با من صنما دل دل،دل یك دله كن با من صنما دل دل،دل یك دله كن دل دل،دل یك دله كن گر سر ننهم آنگه آنگه گله كن گر سر ننهم آنگه آنگه گله كن با من صنما دل دل،دل یك دله كن با من صنما دل دل،دل یك دله كن دل دل،دل یك دله كن گر سر ننهم آنگه آنگه گله كن مجنون شده ام، مجنون شده ام از بهر خدا مجنون شده ام، مجنون شده ام از بهر خدا زان زلف خوشت جان،یك سلسله كن با من صنما دل دل،دل یك دله كن گر سر ننهم آنگه آنگه گله كن مجنون شده ام، مجنون شده ام از بهر خدا مجنون شده ام، مجنون شده ام از بهر خدا زان زلف خوشت جان،یك سلسله كن ای مطرب دل زان نغمه ی خوش زان نغمه ی خوش ای مطرب دل زان نغمه ی خوش زان نغمه ی خوش این مغز مرا پر مشغله كن پر مشغله كن ای مطرب دل زان نغمه ی خوش زان نغمه ی خوش این مغز مرا پر مشغله كن پر مشغله كن سی پاره به كف در چله شدی سی پاره به كف در چله شدی سی پاره منم ترك چله كن سی پاره به كف در چله شدی سی پاره به كف در چله شدی سی پاره منم ترك چله كن ای مطرب دل زان نغمه ی خوش زان نغمه ی خوش این مغز مرا پر مشغله كن پر مشغله كن ♫♫♫♫♫♫ دانلود آهنگ با من صنما محمدرضا شجریان ( آهنگ کار عمل ) ♫♫♫♫♫♫ ای موسی جان چوپان شده ای ای موسی جان چوپان شده ای بر تور و بر آ ترك گله كن ای موسی جان چوپان شده ای ای موسی جان چوپان شده ای بر تور و بر آ ترك گله كن ای مطرب دل زان نغمه ی خوش زان نغمه ی خوش این مغز مرا پر مشغله كن پر مشغله كن با من صنما دل دل،دل یك دله كن گر سر ننهم آنگه،آنگه گله كن مجنون شده ام، مجنون شده ام از بهر خدا مجنون شده ام، مجنون شده ام از بهر خدا زان زلف خوشت جان،یك سلسله كن با من صنما یك دله كن گر سر ننهم آنگه،آنگه گله كن گر سر ننهم آنگه گله كن مجنون شده ام، مجنون شده ام از بهر خدا زان زلف خوشت جان،یك سلسله كن زان زلف خوشت یك سلسله كن ای مطرب دل زان نغمه ی خوش این مغز مرا پر مشغله كن پر مشغله كن


© 2019 - Mamedia