دانلود آهنگ یعنی چه محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان یعنی چه

دانلود آهنگ جدید محمدرضا شجریان با نام یعنی چه

Mohammad Reza Shajarian Yani-Che

قسمتی از ترانه محمدرضا شجریان یعنی چه : ناگهان پرده بر انداخته اي يعني چه ناگهان پرده بر انداخته اي يعني چه مست از خانه برون تاخته اي يعني چه

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ محمدرضا شجریان یعنی چه

دانلود آهنگ یعنی چه محمدرضا شجریان ناگهان پرده بر انداخته ای يعنی چه ناگهان پرده بر انداخته ای يعنی چه مست از خانه برون تاخته اي يعنی چه زلف در دست صبا، زلف در دست صبا گوش به فرمان رقيب اين همه با همه در ساخته اي يعني چه شاه خوبانی و منظور گدايان شده ای شاه خوبانی و منظور گدايان شده ای قدر اين مرتبه نشناخته ای يعنی چه دانلود آهنگ یعنی چه محمدرضا شجریان زلف در دست صبا، زلف در دست صبا گوش به فرمان رقيب اين همه با همه در ساخته اي يعني چه سخنت رمز دهان گفت کمر سر ميان سخنت رمز دهان گفت کمر سر ميان وز ميان تيغ به ما اخته ای يعنی چه وز ميان تيغ به ما اخته ای يعنی چه زلف در دست صبا، زلف در دست صبا گوش به فرمان رقيب اين همه با همه در ساخته ای يعنی چه اين همه با همه در ساخته ای يعنی چه دانلود آهنگ یعنی چه محمدرضا شجریان


© 2019 - Mamedia