دانلود آهنگ بمرانی فردای روشن

بمرانی فردای روشن

دانلود آهنگ جدید بمرانی با نام فردای روشن

Bomrani Bomrani-Fardaye-Roshan

قسمتی از ترانه بمرانی فردای روشن : همچو مَه به نیمه شب ها، می گردم تا بینم او را آمد آن امید قلبم، به روی چشمم جای اوست

پیوندهای مرتبط
متن آهنگ بمرانی فردای روشن

دانلود آهنگ بمرانی فردای روشن شب از نیمه هم گذشت، یار رفته برنگشت پی عشق گمشده، نَهم سر به کوه و دشت همچو مَه به نیمه شب ها، می گردم تا بینم او را همچو مَه به نیمه شب ها، می گردم تا بینم او را تا سَحر چو مرغ شب دارم ناله ها به لب همچو مَه به نیمه شب ها، می گردم تا بینم او را همچو مَه به نیمه شب ها، می گردم تا بینم او را یار آمد، یار آمد، یار آمد، این صدای پای اوست این همان آهنگ پای اوست، که جان آشنای اوست آمد آن امید قلبم، به روی چشمم جای اوست آمد آن امید قلبم، به روی چشمم جای اوست شب از نیمه هم گذشت، یار رفته برنگشت پی عشق گمشده، نَهم سر به کوه و دشت همچو مَه به نیمه شب ها، می گردم تا بینم او را همچو مَه به نیمه شب ها، می گردم تا بینم او را تا سَحر چو مرغ شب، دارم ناله ها به لب همچو مَه به نیمه شب ها، می گردم تا بینم او را همچو مَه به نیمه شب ها، می گردم تا بینم او را یار آمد، یار آمد، یار آمد، این صدای پای اوست این همان آهنگ پای اوست، که جان آشنای اوست آمد آن امید قلبم، به روی چشمم جای اوست آمد آن امید قلبم، به روی چشمم جای اوست دانلود آهنگ بمرانی فردای روشن


© 2019 - Mamedia